Klachten- en geschillenregeling

Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening van een aan Advocatenkantoor Van Ham verbonden advocaat, of de hoogte van de declaratie betwist, legt u uw bezwaren eerst voor aan de behandelend advocaat dan wel aan de door het kantoor aangewezen interne klachtenbehandelaar. Onze kantoorklachtenregeling dient daarbij als leidraad, en wordt op uw verzoek naar u toegezonden.

U dient uw klacht schriftelijk aan ons kantoor voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.

Ons kantoor zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan u bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend hebben opgelost, dan kunt u vervolgens een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaar deze schriftelijk heeft afgehandeld. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, waarin de precieze gang van zaken wordt beschreven, kunt u opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (tel: 070-310 53 10).

U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

De Geschillencommissie treedt op als bindend adviseur wanneer de cliënt consument is. Indien het bindend advies betrekking heeft op een declaratie, dan geldt er nog een andere bijzonderheid. In dat geval dient de cliënt het litigieuze bedrag namelijk onder de Geschillencommissie te storten. Na afloop van de zaak wordt het gestorte bedrag uitbetaald aan degene die daar recht op blijkt te hebben. Wanneer de geschillencommissie een bindend advies heeft gegeven, kan degene die bezwaar heeft tegen de uitspraak deze slechts in zeer bijzondere gevallen ter toetsing aan de gewone rechter voorleggen.

Wanneer niet aan de voorwaarden van bindend advies is voldaan, dan treedt de Geschillencommissie op als arbiter. De uitspraak heeft dan dezelfde waarde als die van een gewone rechter, en kan dus door een deurwaarder ten uitvoer worden gelegd. Het is slechts in een beperkt aantal situaties mogelijk dat een arbitraal vonnis door de gewone rechter wordt vernietigd.

De Geschillencommissie is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Daarnaast is deze bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,- inclusief BTW.  Hogere schadeclaims kunt u uitsluitend voorleggen indien u de vordering beperkt tot € 10.000,- en uitdrukkelijk afstand doet van het meerdere.

Uitspraken van de Geschillencommissie over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000,-. Dit betekent dat u in een dergelijk geding geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie.

Indien u vindt dat de declaratie van de advocaat, of een gedeelte daarvan, niet betaald hoeft te worden, dan kan overigens ook de advocaat het geschil ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie.

De Geschillencommissie oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk.

Het wettelijk geregelde toezicht en tuchtrecht waarborgt een correct beroepsmatig handelen van de advocaat. De aard van de procedure bij de Geschillencommissie is evenwel een andere. Deze is namelijk bedoeld voor het beslechten van meningsverschillen over de kwaliteit van de dienstverlening en/of financiële aspecten daarvan, en laat de wettelijke waarborgen onverlet.