Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor Van Ham

Algemene Voorwaarden

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Kantoor: Advocatenkantoor Van Ham. Het kantoor is gevestigd te Veenendaal aan de Stationsstraat 51C. Het advocatenkantoor staat onder KvK-nummer 64959813 ingeschreven in het handelsregister;
 2. De (betrokken) advocaat: mr. J.A. van Ham;
 3. Cliënt: de contractpartij van de advocaat die de opdracht aanvaardt;
 4. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten, kantoorkosten en reiskosten als onder sub e, f en g bedoeld, die de betrokken advocaat voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen;
 5. Verschotten: de kosten, welke door derden aan de betrokken advocaat in rekening worden gebracht zoals griffierechten, deurwaarderskosten en leges;
 6. Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ten behoeve van de kosten van kantoorfaciliteiten zoals porti, telefoon, fax en fotokopieën. Er wordt een vast percentage van het honorarium in rekening gebracht van 6%;
 7. Reiskosten: de kosten die de advocaat ten behoeve van de zaak maakt voor de reistijd en de kosten daartoe, waarvoor 50% van het honorarium wordt berekend.
 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de betrokken advocaat aangegane overeenkomsten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolg opdrachten. De cliënt wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke algemene voorwaarden van het kantoor. De algemene voorwaarden liggen ter inzage op ons kantoor, zijn via onze website www.avh-advocaten.nl/ te lezen en te downloaden, en worden op eerste verzoek kosteloos aan de cliënt toegezonden.

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de aangesloten vennootschappen en/of natuurlijke personen van het kantoor, de bestuurder(s) van deze vennootschap(pen) en al degenen die al dan niet in dienst van het kantoor werkzaam zijn, alsmede eertijds voor het kantoor werkende (rechts)personen met inbegrip van hun eventuele erfgenamen indien zij aansprakelijk worden gehouden, nadat zij het kantoor hebben verlaten.

 

 1. De cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.
 2. Een aan de advocaat verstrekte opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en derhalve niet tot een resultaatsverplichting.
 1. Declaraties/tarieven/voorschot
  1. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met de verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting (hoog tarief) verschuldigd;
  2. De werkzaamheden van de advocaat worden in beginsel verricht op basis van het gehanteerde uurtarief, waarbij een minimale tijdseenheid van 6 minuten per verrichting wordt gehanteerd. In bijzondere gevallen, zoals bij spoedeisende zaken en zaken met aanzienlijk belang, kan daarvan in overleg met de advocaat worden afgeweken. Het basisuurtarief bedraagt, behoudens afwijkende afspraken, euro 130,- exclusief 6% kantoorkosten en 21% BTW;
  3. De advocaat behoudt zich het recht voor het met de cliënt overeengekomen honorarium en de kantoorkosten elk jaar bij het begin van het kalenderjaar te indexeren met een in verhouding tot de ontwikkeling van het prijspeil redelijk percentage;
  4. Verrichte werkzaamheden zullen, indien de omvang van de verrichte werkzaamheden dit vergt, maandelijks in rekening worden gebracht aan de cliënt;
  5. Naast het bepaalde in sub d is de advocaat steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van de cliënt daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van de depotstorting in een later stadium worden aangepast. Indien de cliënt nalaat het voorschot, dan wel de tussentijdse verhoging te betalen, heeft de advocaat het recht de uitvoering aan de opdracht op te schorten. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht;
  6. Indien in een bepaalde zaak de wederpartij wordt veroordeeld in de kosten, komt het bedrag van die kostenveroordeling de cliënt toe. Dit bedrag is in de regel niet gelijk aan het totaal van het honorarium dat cliënt aan de advocaat verschuldigd is. Een eventuele veroordeling van de cliënt in de kosten van de wederpartij staat eveneens los van het vorenstaande;
  7. Indien de cliënt vragen over of bezwaren tegen de aan de cliënt toegezonden declaratie heeft, doet de cliënt er verstandig aan deze eerst aan de betrokken advocaat voor te leggen. De advocaat zal dan zoveel mogelijk opheldering verschaffen. Heeft de cliënt daarna toch nog bezwaren tegen de declaratie dan dient de cliënt zijn klacht binnen twaalf maanden na declaratiedatum voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 2. Betaling
  1. Betaling van de declaraties van de betrokken advocaat dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 10 dagen na declaratiedatum. Na het verstrijken van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd;
  2. Indien na aanmaning betaling uitblijft, zijn er buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% van de hoofdsom inclusief BTW met een minimum van euro 100,-. Ingeval van een gerechtelijke procedure is de cliënt alle daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand verschuldigd en uitdrukkelijk niet de geliquideerde proceskosten;
  3. De ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de onder b bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente en tenslotte op de hoofdsom;
  4. Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft de betrokken advocaat naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen als bedoeld onder lid b, het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten. De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd van dit opschortingsrecht gebruik te maken nadat hij de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem nog een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. De betrokken advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.

 

 

 1. Aansprakelijkheid
  1. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor, zo mede van al de overige personen die zijn genoemd onder art. ll, is in zijn totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een door het kantoor en/of de advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Een kopie van de polis en de voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar;
  2. De in lid a omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van de betrokken advocaat en/of zijn ondergeschikten;
  3. De cliënt vrijwaart het kantoor respectievelijk de betrokken advocaat tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de cliënt verricht ter zake van de vrijwaring;
  4. Bij het inschakelen van derden zal de advocaat van tevoren met de cliënt overleggen en steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is echter voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. De advocaat is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheids-beperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden.
  5. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de cliënt jegens het kantoor, de advocaat, alsmede de door het kantoor dan wel de advocaat ingeschakelde (hulp-)personen, vervallen in ieder geval zodra een periode van twaalf maanden is verstreken na de dag waarop de cliënt bekend werd, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, met het bestaan van die rechten en bevoegdheden. 

Gelden die de betrokken advocaat ten behoeve van de cliënt onder zich heeft, worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Derdengelden Raadhuis advocaten. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed.

Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende een periode van vijf jaren na het einde van de zaak bewaard en staat tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door de advocaat teneinde het dossier uit het archief te lichten steeds ter beschikking van de cliënt. Na het verstrijken van voormelde termijn wordt het volledige dossier zonder voorafgaande kennisgeving vernietigd.

 1. Opzegging
  1. De cliënt heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden;
  2. De betrokken advocaat heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de cliënt zoveel mogelijk blijven gediend.
 2. Wijziging algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen (gedeeltelijk) eenzijdig door de betrokken advocaat worden gewijzigd, indien een of meerdere voorwaarden door de rechter worden vernietigd, dan wel aanpassing is genoodzaakt vanwege wettelijke regelingen. De cliënt zal van de wijziging(en) schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

 1. Geschillen

De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door Nederlands recht. Het kantoor is deelnemer aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze geschillenregeling is van toepassing op de dienstverlening van de betrokken advocaat respectievelijk het kantoor in alle gevallen waar de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd is. De regeling is te raadplegen op de website van de Geschillencommissie Advocatuur (www.degeschillencommissie.nl/). Alle overige geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter. Tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich daartegen verzet, is bij geschillen in eerste instantie bevoegd de rechter in het arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht.

 

Veenendaal, 29 oktober 2019